Reformes. Canvi d’ús al centre de Sabadell

  REFORMA INTEGRAL I CANVI D’ÚS, D’UN EDIFICI COMERCIAL A HABITATGE PLURIFAMILIAR.

  Construcció d’una planta baixa amb garatge i pati i d’una planta primera amb dos habitatges + altell, un d’ells amb terrassa.

  Enderroc de part de l’edificació per complir la normativa vigent i generar un pati a la part posterior de l’habitatge de la planta baixa.

  Rebaix de la cota de paviment a tota la planta baixa i construcció de nous fonaments.

  Estructura de perfils metàl·lics i pilars de fàbrica, murs de maó, forjats unidireccionals i una gran biga encavallada sobre la que es recolza la coberta que es manté pel seu interès patrimonial com a testimoni de la memòria industrial.

  Modificació de la façana respectant els buits verticalitzant-los, donat que es troba sota la regulació urbanística de protecció del patrimoni.

  Apuntalament de l’estructura, ja que aquest puntal sostenia la biga encavallada mentre es retirava el pilar de la façana frontal.

  En planta baixa es col·loca una biga d’estintolament. Realització del fossat d’ascensor.

  Enderroc i construcció de la nova coberta a dues aigües, amb teules ceràmiques sobre panell sandwich subjectada per bigues metàl·liques que recolzen sobre la biga encavallada.

  Tancaments. Es respecten els existents, i els de nova obra s’han fet amb fàbrica de maó calat per revestir de monocapa, cambra d’aire, aïllament i maó senzill. S’evitaran els ponts tèrmics.

  Instal·lació de fusteria exterior d’alumini amb trencament de pont tèrmic.

  Instal·lació de finestres Velux automatitzades al sostres dels altells.

  Instal·lació de plaques solars, aerotèrmia, lampisteria, electricitat, climatització, ventilació, aigua, sanejament, ascensor, telecomunicacions i audiovisuals.

  Particions Interiors. Envans de cartró guix de gruix 15/70/15, entregats al forjat amb junta elàstica.

  Fusteria interior contraxapada lacada blanca.

  Construcció de banys dels tres habitatges, amb parets enrajolades i col·locació dels sanitaris, mobiliari i mampares de dutxa.

  Instal·lació de calefacció radiant a l’habitatge de la planta baixa.

  Instal·lació d’aire condicionat amb bomba de calor als tres habitatges.

  Instal·lació de mobles i electrodomèstics a les cuines.

  Construcció de l’escala de l’edifici i de les escales als altells dels pisos de la primera planta.

  Col·locació de paviment de gres porcellànic imitació parquet als pisos de la planta primera i gres porcellànic de color gris de gran format a l’habitatge de la planta baixa.

  Revestiment de zones comunes, entrada, escala i replans de Silestone.

  Col·locació de baranes metàl·liques a les escales i balcons.

  Construcció de piscina climatitzada d’obra amb acabat porcellànic antilliscant.

  Pavimentació del pati amb gres porcellànic antilliscant de gran format.

  Recuperació de paret original del pati amb aplicació de capa de protecció.

  Col·locació de portes de garatge seccionals amb motor.